Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de online aankopen bij Meervoudige-man.nl.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Cursist: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Meervoudige-man;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de cursist of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cursist om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Meervoudige-man
Handelsnaam Vallei VOF
Da Costastraat 27 HS
1053ZA  Amsterdam

KvK-nummer: KvK 68860218
BTWno: NL857621476B01

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Meervoudige-man georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat cursist en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Meervoudige-man en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en cursist.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand (elektronisch) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de cursist beschikbaar gesteld, zo nodig langs elektronische weg op zodanige wijze dat deze door de cursist op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Meervoudige-man zijn in te zien en zij op verzoek van de cursist zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden dan wel worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de cursist langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien de cursist niet in staat is om kennis te nemen van de onderhavige voorwaarden, zal hij Meervoudige-man vragen om een voor hem toegankelijk exemplaar voordat hij een overeenkomst met Meervoudige-man sluit.
 5. Indien de cursist een overeenkomst heeft gesloten met Meervoudige-man, wordt aangenomen dat hij op voldoende wijze kennis heeft kunnen nemen van de onderhavige voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Meervoudige-man en de cursist zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cursist mogelijk te maken.
 4. Als Meervoudige-man gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Meervoudige-man niet.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de cursist duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 7. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Meervoudige-man de prijs garandeert;
  7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de cursist te raadplegen is;
  9. de manier waarop de cursist, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  10. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment van aanvaarding door de cursist van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verlenen diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien de cursist het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Meervoudige-man onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Meervoudige-man is bevestigd, kan de cursist de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Meervoudige-man passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 5. Indien de cursist elektronisch kan betalen, zal Meervoudige-man daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 6. Meervoudige-man kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de cursist aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Meervoudige-man op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. Meervoudige-man zal bij het product of dienst aan de cursist de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de cursist op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Meervoudige-man waar de cursist met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de cursist van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 3 lid 7 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Meervoudige-man deze gegevens al aan de cursist heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De cursist heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
 2. Bij de levering van producten gaat deze bedenktermijn in op de dag na ontvangst van het product door de cursist of een vooraf door de cursist aangewezen en aan Meervoudige-man bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de cursist zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 4. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Meervoudige-man retourneren, conform de door Meervoudige-man verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Bij de levering van diensten gaat deze bedenktermijn in op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de cursist zich richten naar de door Meervoudige-man bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de cursist gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de cursist een bedrag betaald heeft, zal Meervoudige-man dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Meervoudige-man kan het herroepingsrecht van de cursist uitsluiten.
 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Meervoudige-man dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld en geldt slechts met betrekking tot bepaalde producten en diensten.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Meervoudige-man dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de cursist de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. Meervoudige-man staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien overeengekomen staat Meervoudige-man er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Een door Meervoudige-man, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de cursist op grond van de overeenkomst tegenover Meervoudige-man kan doen gelden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Meervoudige-man zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De cursist is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de diensten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de cursist aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de cursist hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 6. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Meervoudige-man het bedrag dat de cursist betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Meervoudige-man zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 9. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 10. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Meervoudige-man.
 11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Meervoudige-man tot het moment van bezorging aan de cursist of een vooraf aangewezen en aan Meervoudige-man bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Duur en opzegging

Online training

 1. De cursist kan gedurende een periode van dertig dagen na aanvang van de online module besluiten om deelname aan de cursus te beëindigen.
 2. Indien de cursist binnen bovengenoemde termijn tot beëindiging besluit, restitueert Meervoudige-man het door de cursist betaalde bedrag geheel. Het bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.

Eendaagse training

 1. Een door de cursist geboekte eendaagse training kan tot uiterlijk veertien dagen voor de training kosteloos worden geannuleerd.
 2. Indien de cursist binnen bovengenoemde termijn tot annulering besluit, restitueert Meervoudige-man het door de cursist betaalde bedrag geheel. Het bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.
 3. Bij annulering vanaf veertien dagen voor de training, blijft de cursist het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
 4. Bij annulering van een eendaagse training is de cursist altijd gerechtigd om vervanging te sturen mits dat voorafgaand aan de training wordt aangegeven en mits de persoon in kwestie voldoet aan eventuele voorwaarden die aan deelname zijn verbonden.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de cursist verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de cursist de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan cursisten zal Meervoudige-man nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% bedingen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de cursist geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De cursist heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Meervoudige-man te melden.
 4. Indien de cursist in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de de cursist van rechtswege in verzuim zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist. De cursist is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijk rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. Indien de cursist in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cursist. In ieder geval is de cursist in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat Meervoudige-man voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 maart 2012: “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.
 6. Indien Meervoudige-man hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de dienstverlening of de resultaten van de diensten kunnen worden uitgeoefend of zullen kunnen worden uitgeoefend berusten en blijven bij Meervoudige-man.
 2. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Meervoudige-man zich de rechten en bevoegdheden voor die Meervoudige-man toekomen op grond van de Auteurswet.
 3. Alle door Meervoudige-man verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Meervoudige-man worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 14 – Privacy & Veiligheid

 1. Meervoudige-man respecteert de privacy van de cursist. Meervoudige-man behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De cursist stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de cursist hanteert Meervoudige-man passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Voor meer informatie over privacy van de cursist wordt verwezen naar het privacyreglement welk is in te zien op de website van Meervoudige-man.

Artikel 15 – Klachten, bezwaar en beroepsprocedure

 1. Meervoudige-man beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, via het contactformulier op de website van Meervoudige-man worden ingediend bij de helpdesk, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de helpdesk van Meervoudige-man ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 4. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de helpdesk van Meervoudige-man binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de cursist niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de helpdesk, kan de cursist tegen het besluit van de helpdesk bezwaar maken bij het bestuur van Meervoudige-man door per e-mail een bezwaarschrift naar Jos Goossens te sturen (jos@vallei.team).
 6. In het bezwaarschrift dient te worden vermeld: naam en adres van de cursist, datum van het bezwaarschrift, vermelding bovenaan het bezwaarschrift dat het om een bezwaarschrift gaat, de vermelding tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, een kopie van het besluit en de gronden (redenen) van het bezwaar; het bezwaarschrift dient tevens te worden ondertekend.
 7. De cursist dient het bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken nadat het omstreden besluit is genomen. Na deze periode wordt het bezwaar niet meer ontvankelijk verklaard.
 8. Binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift door het bestuur ontvangt de cursist een schriftelijke reactie van het bestuur.
 9. Indien de cursist niet tevreden is met het besluit van het bestuur, dan is het mogelijk om een officieel beroep in te dienen bij dhr. mr. R.H. Steensma, advocaat te Rotterdam bij MKSadvocaten (010-4659025, steensma@mksadvocaten.nl)
 10. De uitspraak van deze externe beoordelaar is zowel bindend voor de cursist als voor Meervoudige-man. Eventuele consequenties worden door Meervoudige-man binnen vier weken afgehandeld.
 11. Klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en voor een termijn van 3 jaar bewaard.
 12. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Meervoudige-man aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Meervoudige-man is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Meervoudige-man van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van deze werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 3. De aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van de tekortkomingen is beperkt tot het bedrag dat Meervoudige-man voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee maanden.

Artikel 17 – Inspanningsverplichting

 1. Meervoudige-man spant zich in om het bij de cursist gewenste resultaat te bereiken. Meervoudige-man biedt echter geen enkele garantie dat dit resultaat ook zal worden bereikt, nu dit resultaat mede afhankelijk is van vele factoren waaronder de aard en inzet van cursist. Geen enkel mens is nu eenmaal gelijk.
 2. Meervoudige-man neemt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de fysieke en psychische gesteldheid van de cursist. Wanneer de cursist het vermoeden kan hebben dat zijn gesteldheid op welke wijze dan ook van invloed zou kunnen zijn op de activiteiten bij Meervoudige-man dan wel op het resultaat daarvan, dient de cursist dit voorafgaande aan enige activiteit nadrukkelijk bij Meervoudige-man kenbaar te maken.
 3. Meervoudige-man behoudt zich het recht voor om dit cursusmateriaal aan te passen, vernieuwen, te vervangen en te beëindigen.
 4. Meervoudige-man is niet verantwoordelijk voor het tijdelijk niet bereikbaar zijn van materiaal (door internet- en stroomstoringen en dergelijke).
 5. Het online cursusmateriaal van Meervoudige-man blijft beschikbaar voor de cursist, tenzij een alternatieve cursus in de plaats komt of tenminste twee maanden van te voren wordt aangekondigd dat de cursus ontoegankelijk wordt verklaard. Dan zal de cursist voldoende tijd krijgen de bestaande cursus af te ronden en een aanbod ontvangen om het nieuwe product tegen redelijke kosten in gebruik te nemen.
 6. Meervoudige-man spant zich in om het cursusmateriaal blijvend ter beschikking te houden. Echter, zelfs blijvend in die zin is eindigend.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Meervoudige-man en de cursist waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Indien het tussen partijen bestaande geschil niet in onderling overleg kan worden beslecht, is de Rechtbank te Amsterdam bevoegd, mits Meervoudige-man er niet voor kiest om het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te beslechten.